Dremel Wheel Black Nylon 2100-21H 3.2mm shank

Dremel Wheel Black Nylon 2100-21H 3.2mm shank